Habarlar

 • "Has az zat: minimalist hammam enjamlary tendensiýa öwrüldi"

  "Has az zat: minimalist hammam enjamlary tendensiýa öwrüldi"

  Hemişe gyjyndyrmalar bilen doldurylýan häzirki zaman dünýäsinde köp adamlar durmuşynda asudalyk we ýönekeýlik duýgusyny gözleýärler.Minimalizme bolan bu isleg, minimalist dizaýnyň dürli ugurlarda, şol sanda hammam enjamlarynda meşhurlygynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy.Gemun ...
  Koprak oka
 • Suwy tygşytlamak baradaky borçnamamyz

  Suwy tygşytlamak baradaky borçnamamyz

  Hemoon sanitar enjamlary kompaniýasynyň resmi web sahypasyna hoş geldiňiz!Innowasiýa önümlerimiz we tejribelerimiz arkaly suwy tygşytlamagy we durnuklylygy ýokarlandyrmak baradaky borçnamalarymyzy paýlaşýarys.Jogapkärçilikli we daşky gurşawy goraýan kran we duş kompaniýasy hökmünde, biz munuň ...
  Koprak oka
 • Gemoon sanitariýa önümleri Önümler moda marka şekili bilen pudaga ýolbaşçylyk edýär we marka stilini görkezýär

  Gemoon sanitariýa önümleri Önümler moda marka şekili bilen pudaga ýolbaşçylyk edýär we marka stilini görkezýär

  "Fuzhou Yinshengwang Sanitar Co., Ltd" 2004-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda döredildi. Ol Jiangxi welaýatynyň Fuzhou senagat sebitinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz 53333㎡-ni öz içine alýar, şolardan zawodyň meýdany 35000㎡ alýar. 400-den gowrak işgär bar, şol sanda kollejde işleýän ýa-da abo işleýän 86 tehnik ...
  Koprak oka
 • Vanna enjamlaryny satyn almak we oturtmak üçin maslahatlar

  Vanna enjamlaryny satyn almak we oturtmak üçin maslahatlar

  Vanna otagyny bezäniňizde, diňe uly sanitariýa enjamlaryna üns bermäň we käbir esbaplara üns bermäň.Vanna otagy kiçi bolsa-da, “kiçijik çemçe, ýöne ähli içki organlar doly” diýlip atlandyrylýan ähli zady bar.Şeýle hem kombinatyň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Bütin dünýäde täsin suwa düşmek däpleri

  Bütin dünýäde täsin suwa düşmek däpleri

  Suwa düşmek.Bu gaty şahsy bir zat, her bir adama mahsus däp, daşarky dünýä dargap, akyl, beden we jan birleşýän bir ümsümlik pursaty.Öz-özüňi ideg etmek pursatyny umumy bir zada öwürýän, täzeden dogulmagyň üsti bilen baglanyşykda öwrülen tejribe ...
  Koprak oka
 • Bagtly hammamdan lezzet almak üçin dogry duş kellesini saýlaň

  Bagtly hammamdan lezzet almak üçin dogry duş kellesini saýlaň

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Duşmak durmuşymyzdaky möhüm iş.Diňe bedendäki der tegmillerini ýuwmak bilen çäklenmän, bedendäki ýadawlygy ýuwýar, täze janlylygy dikeldýär we täze güne taýynlanýar.Hünärmenleriň geçiren gözlegleri, gündelik suwa düşmegiň akyl artdyryp biljekdigini görkezdi ...
  Koprak oka
 • Makala, induksiýa kranyna giňişleýin düşünmäge alyp barýar

  Makala, induksiýa kranyna giňişleýin düşünmäge alyp barýar

  Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, degişli ýaşaýyş endikleri hem hemişe üýtgeýär.Mysal üçin, durmuşda ulanylýan käbir amaly gurallar hem gizlin täzelenýär.Her täzelenme, adamlaryň durmuşyny has amatly we täsirli etmekdir.Indi köp myhmanhanalar, sup ...
  Koprak oka
 • Krandan haýal suw akymy meselesini nädip çözmeli we çözmeli

  Krandan haýal suw akymy meselesini nädip çözmeli we çözmeli

  Adamlaryň girdejileriniň we ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, durmuşa şahsylaşdyrylan isleg hem ep-esli gowulaşýar.Bu indi durmuşyň ýönekeý zerur zerurlyklaryny kanagatlandyrmak däl-de, eýsem durmuşyň hilini gözlemek hakda.Amatly bolmak üçin adamlarda gurnama ...
  Koprak oka
 • Kranlaryňyz sagdynmy?

  Kranlaryňyz sagdynmy?

  Soňky ýyllarda adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen saglyga aladalanma derejesi hem ýokarlanýar.Kranlar ýaşaýjylaryň öýleri we köpçülik ýerleri üçin zerur bolup, aşhana we hammam önümleriniň esasy bölekleridir.Kranlaryň öndürijiligi ýakyn ...
  Koprak oka
 • Diňe dogry duş kellesini saýlanyňyzda, duşuň şeýle bagtlydygyny bilersiňiz

  Diňe dogry duş kellesini saýlanyňyzda, duşuň şeýle bagtlydygyny bilersiňiz

  Iş bilen meşgullanandan soň, suwa düşmek üçin wagt sarp etmek diňe ýadawlygyňyzy ýuwup bilmän, ukynyň hilini hem ýokarlandyryp biler.Iň oňat suwa düşmek tejribesi gowy duş toplumyndan aýrylmazdyr.Gowy duş toplumy diňe bir suwa düşmegiň rahatlygyny ýokarlandyrman, eýsem gözelligini hem artdyryp biler ...
  Koprak oka
 • Kranlaryň önümçilik prosesine çalt düşüniň

  Kranlaryň önümçilik prosesine çalt düşüniň

  Kran hemmeler üçin nätanyş däl we her maşgala üçin zerur önüm.Kran nädip ýasalýar?Önümçilik prosesi we içerki gurluşy nähili?Şeýle hem gaty gyzyklanýarsyňyzmy, soň bu makalany jikme-jik jogap bermek üçin, okanyňyzdan soň bir zat gazanjakdygyňyza ynanýaryn....
  Koprak oka
 • Näme üçin ýokary derejeli hammamlar misden ýasalýar?Misiň özüne çekijiligini bilelikde duýuň!

  Näme üçin ýokary derejeli hammamlar misden ýasalýar?Misiň özüne çekijiligini bilelikde duýuň!

  Gadymy döwürlerden bäri mis gymmat.Tanymal mis teňňelerden başga-da, “misden” ýasalan her dürli bürünç gap-gaçlar hem adamlaryň durmuşynda gymmatly zatdyr.Olaryň arasynda bürünç üçek, gymmat bahaly gaplar ýaly bir wagtlar güýji aňladýardy.Mis, ýagty, retro we gurluşyna baý, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2