Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

2004-nji ýylda döredilen hammam önümleri markasy, innowasiýa, önümçilige we satuwa gönükdirilen kärhana, her dürli hammam önümlerini üpjün ediji.Tehnologiýa we gözleg işleriniň netijesinde: Hemon hammamda we aşhanadaky boş ýerlere ünsi jemleýär we adamlaryň gündelik durmuş düşünjelerini we tejribelerini kanagatlandyrýan sanitariýa enjamlaryny ösdürýär.Önümlere kranlar, ýagyş duşy kelleleri, hammam enjamlary, hammam we aşhana üçin şkaflar, keramika we ş.m.Suw gözegçiligi, temperatura gözegçilik we suw tygşytlaýjy tehnologiýalar bilen önümlerimizi yzygiderli gözlemek arkaly, müşderilerimiz hammamda we aşhanada boş ýerlerden lezzet alyp, adamlary ol ýerde hezil edip, öýdäki gündelik durmuşdan doly lezzet alyp bilerler.

Kompaniýa syn

Biziň wezipämiz

Giňeltmek, täzelik, hyzmat, hyzmat, gaýtadan hyzmat.

Kompaniýa Tenet

Bütewilik, amatly, asyl, asyl, täzeden asyl.

Kompaniýanyň medeniýeti

Bagyşlamak, agzybirlik, giňelmek, hakykaty gözlemek.

Işleýiş ýörelgesi

Işewürlik pelsepesi hökmünde ilki bilen hilini alyp, pudakda iň täsirli sanitariýa enjamlary markasyny gurarys.

Hyzmatymyz

Dizaýn

Bizde kämillik ýaşyna ýeten gözleg we dizaýn topary bar.18 ýyllyk ösüşden soň, 1000-den gowrak dizaýn we 300-den gowrak patent bar.Müşderi OEM-e öz stilimizi berip bileris ýa-da müşderiniň öz dizaýnyna görä ODM ýasap bileris.Güýçli gözleg we dizaýn topary, çyzgylardan önümlere çenli müşderileriň islendik ideýasyny we dizaýn düşünjesini durmuşa geçirip biler.

Üpjünçilik ukyby

Epidemiýa başlanaly bäri, durnukly işleýäris, tertipli önümçiligi üpjün edýäris we müşderilere wagtynda eltip bermek hyzmatlaryny edýäris.Işçileriň tehnologiýasy kämillik we durnukly, işgärler durnukly we önümçilik hil we mukdary üpjün edip biler.Adaty köp ýük wagtyny 60 günüň içinde dolandyryp bolýar.

Kwalifikasiýa

Özümiziň dizaýn we subut ediş wagtymyz 15-20 gün, Müşderi ony özi düzýär, galyndy açylandan başlap subutnama çenli wagt 50-90 gün.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi, 18 ýyldan gowrak tejribe ISO9001 / CE / Watermark / Sedex / CUPCS serfikaty we ş.m.

Şeýle hem, dizaýnyňyzy gurmaga kömek etjek dizaýner toparymyz bar we R&D toparymyz tarapyndan 1000-den gowrak dizaýn belligi bar.

Dünýä bazarynda agentlik gözlemäge diýseň hoşal we goldaw berýäris.(Awstraliýa, Angliýa / Gresiýadan başga käbir model satylmaýar).

Jikme-jiklikleri barlamak isleseňiz, islendik tehniki resminamalary, wideolary, suratlary bize düzedip bilersiňiz,

Çuňňur öwrülişikden soň uzak möhletli we strategiýa hyzmatdaşlygy berk talap edilýär.

.

Hyzmatdaşlarymyz

PAR01
EF267250-75B8-4099-B749-0000E989033F