Bütin dünýäde täsin suwa düşmek däpleri

20230107164030

Suwa düşmek.Bu gaty şahsy bir zat, her bir adama mahsus däp, daşarky dünýä dargap, akyl, beden we jan birleşýän bir ümsümlik pursaty.Özüňi ideg etmek pursatyny umumy bir zada öwürýän, täzeden dogulmak we özüňi höweslendirmek bilen baglanyşykda öwrülen tejribe.Käwagt belli bir wagta ýa-da ýere mahsus, dünýäniň dürli künjeklerinden suwa düşmek däplerinden ylham almak üçin wagt…

~ Finlýandiýa ~

Finlýandiýanyň durmuşy we amaly öýi üçin esas bolan sauna, finleriň hammamdyr.Millionurtda 5 million adam we 3 million sauna bilen rehimsiz sowuk howany köşeşdirmek, sowuklamanyň öňüni almak, agyrýan myşsalary ýeňilleşdirmek we derini arassalamak serişdesi, her fin diýen ýaly hepdede azyndan bir sauna alýar.Simpleönekeýje siňdirmekden başga-da, fin durmuşynyň iň möhüm taraplarynyň köpüsi sauna dogulmak, nikalaşmak we işewürlik şertnamalarynda bolup geçýär.

Dessur başlasyn…

Warmyladyň we deriňize bölüň, löýli (gaýa bugy) dem alyň we bedeniňizi vasta (gaýa şahalary.) Bilen çaýlaň, gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak we derleme derejesini ýokarlandyrmak üçin derini ýuwaşlyk bilen uruň.Suwa düşmek üçin sabynsyz, ýyly duş alyň ýa-da açyk howada sowadyň.Araňyzdaky başdangeçirijiler üçin hatda garda çalt aýlanmak bilen ýa-da doňan sowuk suwlarda güýçlendiriji suw alyp bilersiňiz.

~ Japanaponiýa ~

Japanaponiýanyň suwa düşmek däpleri takyklyk, hormat we alada bilen müňlerçe ýyl dowam edýär.“Onsen” diýlip atlandyrylýan 25,000 tebigy gyzgyn çeşme bilen bugly gury ýylylyk dynç alyş, oýlanmak we duýgur.

Dessur başlasyn…

Suwa düşmek däbine bolan bu hormat, ýeke özi suwa düşmek üçin aýratyn otaglar bilen gurlupdyr (hajathana aýratyn).Çuň küýze, oýlanmak üçin penjire, elde göterilen, diwara gurlan duş we agaç çelekler we tabaklar.

Köplenç agşam nahardan öň bolup geçýär, küýze girmezden ozal hapa ýuwmak üçin agaç tabagyň üstünde durup, sabynly gaby bilen başlaň, gözenekleriňizi açyň we ýene bir gezek ýuwmazdan ozal dynç alyň.Iň soňky, has uzyn siňdiriň.

 

~ Koreýa ~

Jimjilbangda ýalaňaç ýuwunýançaňyz, hakykatdanam biri bilen dost dälsiňiz. "- köne Koreýanyň terjimesi

Koreýanyň hammamlary - mogyoktang (adaty) ýa-da jimjilbang (häzirki zaman) - durmuş tejribesi hakda.

Dessur başlasyn…

Köp otaglardan düzülen, özüňizi gyzyklandyrýança gezelenç ediň - bug otaglaryndan saunalara, buz stansiýalaryna, jade otaglaryna we çakyr howuzlaryna çenli, hatda iýmek we durmuş gurmak üçin aýratyn ýer bar.

 

Doly spa tejribesini gözleýän bolsaňyz, Koreýanyň suwa düşmek medeniýetiniň ajaýyp aýratynlygy sessin.“Ajummas” tarapyndan dolandyrylýar - bu orta ýaşly aýallar aşa güýçli siňdiriji beden skrablaryny iberýärler, soňra derini ýalpyldawuk we ýumşak goýup, gyzgyn polotensalar bilen örtýärler.

 

~ Türkiýe ~

Türkiýede suwa düşmek ýarym dini däp bolup, bu ýerde beden we jan biri-birine ýakynlaşýar.Bedeni we jany bir ýaly arassalamak.Muhammetiň özi 600AD töweregi ter hammamlaryny goldaýar we türk hammamy (hamams) mukaddeslik atmosferasyny döretmek üçin niýetlenen metjidiň uzynlygydyr.

Dessur başlasyn…

Hamamsyň merkezinde gyzgyn daş plita otyr, ýuwunýanlar gowşaşýarlar we bäş basgançakly arassalaýyş dessury geçýärler-

body bedeniňizi gyzdyrmak

extremely gaty güýçli massaage

skin deriniň we saçyň gyrylmagy

~ sabyn

~ dynç almak

~ Russiýa ~

Russiýanyň suwa düşmek däbini, gaty, gykylykly, bugly banýany öwreniň.Rus ýazyjysy we medeni nyşany Puşkin tarapyndan Russiýanyň 'ikinji ejesi' hökmünde häsiýetlendirilen bu ýagdaý, özüni saglyk ýagdaýyna getirendigini öňe sürdi.

Dessur başlasyn…

Şol yssy, yssy we dikeldiji bugy döretmek üçin, gyzgyn gaýalardan doldurylan uly gyzdyryjynyň üstüne suw guýulýar.Disrobe we (adatça) yssydan goramak üçin sowuk suwa batyrylan şlýapa bilen kelläňizi ýokaryk galdyryň.Soň bolsa, ter bezlerini höweslendirmek üçin buzly suwa batyrylan gaýyn wyklýuçatelleri bilen özüňizi we ýuwunýanlaryňyzy ýenjiň.Elbetde, uzyn duş we arak bilen gutaryň).

~ Meksika we Merkezi Amerika ~

Maýa däp-dessurlaryndan gözbaş alyp, Meksikada we Merkezi Amerikada temazkal kurortyny açyň.

Dessur başlasyn…

Daşlary yslamak bilen gyzdyryp, garaşýan ýokary tegelek gümmez gurluşyna göz aýlaň.Gapy ýapylýar we ýuwunýan ýoldaşlaryňyz bilen bilelikde aýdym aýdýarlar, aýdym aýdýarlar we niýetleri paýlaşýarlar.Iki sagatlyk tejribe, däp-dessurlar, yssy deriňiziň güýçlenmegi bilen sagalmagy we ösmegi höweslendirýär.

Ylham alyň ... öz dessuryňyzy döretmegiň wagty.Gark bolmagyň wagty, öçürmek we ýakymly wagt.

Netijede, haýsy ýurtda bolanyňyz we haýsy ýol bilen ýuwunmagyňyz möhüm däl.Duş günüňizi gowy başlamaga kömek edýän ýa-da rahat görnüşde ýatmaga iberýän rahatlandyryjy duýgy berýär.Hemoonda çydamly materiallardan ýasalan iň oňat duş toplumlaryny we esbaplaryny tapyp bilersiňiz. Iň amatly hammam önümlerini tapmak üçin aşakdaky surata basyň!

20230107164721

Soraglaryňyza jogap bermäge we iň gowy duş saýlamakda dogry saýlamaga kömek etmek isleýän ajaýyp satuw toparymyz bar.Aragatnaşyk blankasyny dolduryp, köp satyn almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.


Iş wagty: -20anwar-07-2023