Suwy tygşytlamak baradaky borçnamamyz

Hemoon sanitar enjamlary kompaniýasynyň resmi web sahypasyna hoş geldiňiz!Innowasiýa önümlerimiz we tejribelerimiz arkaly suwy tygşytlamagy we durnuklylygy ýokarlandyrmak baradaky borçnamalarymyzy paýlaşýarys.

Jogapkärçilikli we daşky gurşawy gorap saklaýan kran we duş kompaniýasy hökmünde, planetamyzyň gymmatly baýlyklaryny gorap saklamagy üpjün etmek biziň köpçülikleýin jogapkärçiligimize ynanýarys.Şol sebäpli suw tygşytlaýjy önümleriň giňişleýin toplumyny hödürleýärisöndürijiligine ýa-da stiline zyýan bermezden suwy tygşytlamaga kömek etmek üçin döredildi.Önümlerimizde suwy tygşytlamaga we suw tölegleriňizi azaltmaga kömek edip biljek pes akymly duşlar, kranlar we beýleki suw tygşytlaýjy enjamlar bar.

1

“Hemoon” kompaniýasynda suwuň her damjasynyň hasaplanýandygyna düşünýäris we suwy tygşytlamagy öňe sürmek bilen üýtgeşiklige çalyşýarys.Suwy tygşytlamagyň öýde başlaýandygyna we gündelik işlerimizdäki ownuk üýtgeşmeleriň suw sarp etmegimizi azaltmakda uzak ýol geçip biljekdigine berk ynanýarys.Şuny göz öňünde tutup, müşderilerimize gündelik durmuşynda suw tygşytlamaga kömek edýän köp sanly suw tygşytlaýjy önümleri hödürleýäris.

Önümlerimizden başga-da, suwuň sarp edilişini azaldýan we galyndylary azaldýan durnukly önümçilik bilen meşgullanýarys.Suwy gaýtadan işlemek boýunça birnäçe maksatnama durmuşa geçirdik we suw galyndylaryny azaltmak üçin önümçilik desgalarymyzda suw tygşytlaýan enjamlary ulanýarys.Bu tejribeleri durmuşa geçirmek bilen, daşky gurşawa edýän täsirimizi azaltmagymyzy we planetamyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamagy üpjün edýäris.

“Hemoon” kompaniýasynda suwy tygşytlamak we durnuklylyk bilen gyzyklanýarys we bu meseleler barada habardarlygy ýokarlandyrmaga çalyşýarys.Müşderilerimize suw tygşytlamak endiklerini kabul etmegi we önümlerimizi suw sarp edişini azaltmak üçin ulanmagy maslahat berýäris.Gündelik işlerimizde ýönekeý üýtgeşmeler girizmek we täsirli önümleri ulanmak bilen, hemmämiz planetamyzyň gymmatly baýlyklaryny gorap saklamaga goşant goşup bileris.

Suw tygşytlaýyş zerurlyklaryňyz üçin kran we duş kompaniýasyny saýlanyňyz üçin sag boluň.Has durnukly we suw tygşytly geljegi döretmek üçin siziň bilen işleşmäge borçlanýarys.


Iş wagty: 28-2023-nji fewral