Vanna enjamlaryny satyn almak we oturtmak üçin maslahatlar

Vanna otagyny bezäniňizde, diňe uly sanitariýa enjamlaryna üns bermäň we käbir esbaplara üns bermäň.Vanna otagy kiçi bolsa-da, “kiçijik çemçe, ýöne ähli içki organlar doly” diýlip atlandyrylýan ähli zady bar.Şeýle hem, dürli hammam enjamlaryny we uly sanitariýa enjamlaryny birleşdirip, amatly ýer döredilýär.Vanna enjamlaryny satyn almagyň ýollary hem bar.Eger özleşdirseňiz, rahat we ajaýyp hammam alyp bilersiňiz!

hareware1

1. Vanna esbaplary

1) Duş kellesi: Duşmak üçin ulanylýan duş kellesi.Adatça ýokary derejeli duş kellesi, göçme duş kellesi we ş.m. bölünýär. Duş kellesine gabat gelýän wyklýuçatellerde duş wyklýuçatel ulgamy, hammam duş kranlary we ş.m. bar. Isleg boýunça dürli güýç rejelerini sazlap bilersiňiz.Dürli duş zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.

2 ain Drena :: Drenaj wannalar we ýuwulýan ýerler ýaly zeýkeş enjamlaryna degişlidir.Görnüşine görä, ony elleri we suwy bölmek ýaly bölmek bolýar.Materiallara görä, ony mis kanalizasiýa, poslamaýan polat kanalizasiýa, plastmas kanalizasiýa we ş.m. bölüp bolar.

3) Gaty zeýkeş: poluň drenajy, zeýkeş turba ulgamyny we ýapyk topragy birleşdirýän möhüm interfeýsdir.Residenceaşaýyş jaýyndaky zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde, hammamyň giňişliginden yslardan gaça durmak gaty möhümdir.

4 ipe Turba bogunlary: turba bogunlary, baglanyşyk, gözegçilik, ugry üýtgetmek, üýtgetmek we goldaw roluny oýnaýan suw turbalaryny birikdirmek üçin esbaplardyr.Turba bogunlary poslamaýan polatdan, plastmassadan, çoýun, rezin we beýleki materiallardan ýasalýar, olaryň arasynda mis turba bogunlary iň gowusydyr.

5) Üçburçly klapan: sanitariýa enjamlarynyň suw üpjünçilik turbalarynyň arasynda dolandyryş klapanyny gurmak üçin ulanylýar.Arassaçylyk enjamlaryny çalyşmak ýa-da abatlamak zerurlygy ýüze çykanda, çalyşmak we tehniki hyzmat etmek üçin klapan ýapylyp bilner.Banyoda üçburç klapanlar esasan misden ýasalýar.

6) Şlanglar: Üçburç klapany sanitariýa enjamlary bilen birikdirmek üçin ýörite enjamlar.Şlanglara plastik şlanglar, poslamaýan polatdan ýasalan jaňlar, suw girelgesi örülen şlanglar we ş.m.

7 el Süpürgiç raf: Ony bukup bolýar we polotensalary dezinfeksiýa etmek üçin ulanyp bolýar.Adatça eşik, polotensalar we ş.m. ýerleşdirmek üçin hammamyň diwaryna oturdylýar.

8) Geýim çeňňegi: asylýan eşikler, egri çyzyk ýa-da burç.

9 orage Saklaýyş rafy: Aşaky tabak we sütünler birleşip, güneşleri saklamak üçin tekjäni emele getirýär.Özboluşly görnüşi we akylly dizaýny bar.

10) Sabyn tagamy: sabyn we sabyn üçin gap.El bilen öndürilen sabynyň durgun suwa çümmeginiň öňüni almak üçin sabyn çyzygyny süýşýän suw damjalaryndan aýryň.

2. Banyoda enjam enjamlaryny satyn almak
Vanna gurşawy çygly we meýdany birneme az, şonuň üçin tekjäniň amaly funksiýasy diňe satyn alanyňyzda göz öňünde tutulmaly däl, beýleki taraplary hem göz öňünde tutulmalydyr.

1) laýyklyk
Vanna otagynyň üç sany esasy sanitariýa enjamy, hammamda iň uly orny eýeleýär, şonuň üçin sanitariýa enjamlaryny enjam esbaplary bilen deňeşdirip bolmaýar, ýöne enjam enjamlary sanitariýa enjamlary bilen gabat gelmeli.Vanna enjamlaryny satyn alanyňyzda, bu garnituralaryň satyn alan sanitariýa enjamlaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutuň.Häzirki wagtda bazarda her dürli enjam enjamlary bar.Sarp edijiler reňk, material we model saýlanylanda hammamyň umumy bezeg stiline laýyk gelýändigine üns bermelidirler.oňaýsyz görüner.

2. Material
Arassaçylyk esbaplaryna mis plastmassa örtükli önümler, mis bilen ýalpyldawuk mis önümleri we has köp hrom bilen örtülen önümler girýär, ondan soň mis hrom önümleri, poslamaýan polatdan ýasalan önümler, alýumin garyndysy hrom örtükli önümler, demir hrom bilen örtülen önümler we hatda plastmassa önümleri bar. .önüm.Arassa mis hrom bilen örtülen önümler okislenmäniň öňüni alyp biler we seýrek ýitip biler;poslamaýan polatdan hrom bilen örtülen önümler arzan, ýöne hyzmat möhleti gaty gysga.Apparat esbaplary ownuk zatlar bolsa-da, sarp edijiler ýokary hilli önümleri saýlamaga üns bermelidirler, ýogsam aksessuarlary her gezek çalyşmaly bolarlar.Köp sarp edijiler tarapyndan satyn alnan esbaplar poslanar, solar, sary bolar, hatda döwüler.Highokary hilli materiallary saýlamadyklary ähtimal.Hemmonda, önümlerimiziň hemmesi zäherli we zäherli gurşunsyz misden ýasalýar.Zyýansyz, ynamly, çydamly, uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek we satuwdan soň aladasyzlygy üpjün etmek üçin 10 ýyl kepillik bilen ulanylyp bilner.

1.1

3 ating örtük gatlagy
Plastmassa bejergisi apparat esbaplary üçin örän möhümdir, hyzmatyň ömri, önümiň gutarmagy we könelmegi bilen baglanyşyklydyr.Gowy örtük çyglylyk duýgusy bilen gara we ýalpyldawuk, pes hilli örtük bolsa reňkli öwüşgin berýär.Gowy örtük gaty tekiz, pes hilli örtügiň üstünde tolkunly örtükler bar.Theer ýüzünde çukur bar bolsa, pes önüm bolmaly.Gowy örtük has könelişýär.Söwdagärleriň dükanda goýýan nusgalary her gün süpürilmeli.Gowy önümleriň üstünde esasan çyzyklar ýok, pes önümleriň üstünde bolsa dykyz çyzyklar bolýar.
4) Amal
Gaty proses ülňüleri bilen gaýtadan işlenýän önümler köplenç çylşyrymly gaýtadan işlemek, polatlamak, kebşirlemek, gözden geçirmek we beýleki amallardan geçýär.Önümler diňe bir owadan görnüşe, oňat öndürijilige eýe bolman, eýsem ajaýyp el duýgusy, birmeňzeş, tekiz we kemsizdir.

3. Garnituralary nädip gurmaly
Garnituralary gurnamak usuly barada aýdylanda bolsa, häzirki wagtda bazarda hammam esbaplarynyň köp görnüşi bar, ýöne gurnamak gaty ýönekeý.Diwara gurlan gurnamalar ýaly desgalar üçin ähli meýilnamalaşdyrmagy göz öňünde tutmaly we gurnama wagtynda gündelik zerurlyklara görä gurmaly.Ilki bilen düzedilmeli ýagdaýy ölçäň we galam bilen belläň, soňra deşikleri elektrik burawy bilen burawlaň we tekjäni nurbatlar we giňeldiş dyrnaklary bilen düzediň.Beýleki gurnamalar üçin görkezme gollanmasyna serediň, sebäbi öndürijiler häzirki wagtda modully gurnamalary dizaýn edýärler, esasanam Hemoonda, önümlerimiziň hemmesine müşderilere kynçylyklary çalt çözmäge kömek edip biljekdigimizi anyklamak üçin hakyky wideo gurnama wideolary we müşderi hyzmat topary doklary bolar. .


Iş wagty: -20anwar-31-2023