Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa söwdagärmi?

2004-nji ýyldan başlap kran we duş üçin hünärmen öndüriji.

Kranyňyz we duşuňyz üçin näçe ýyl hil kepilligi?

Önümlerimiziň hemmesine 5 ýyl hil kepilligini berýäris.

MOQ näme?

MOQ-ymyz her gutarmak üçin 20PCS, ilkinji synag buýrugy ýa-da käbir adaty önümler üçin mukdary 20 sany bolup biler.

Zawodyňyz logotipimizi / markamyzy önüme çap edip bilermi?

Zawodymyz önümde müşderiniň nyşanyny lazer bilen çap edip biler.Müşderiler önümlerde müşderiniň logotipini çap etmegimiz üçin bize logotipi ulanmaga ygtyýar hatyny bermeli.

Men size baryp bilerinmi?

Hawa.Zawodymyz Hytaýyň JiangXi şäheriniň FUZHOU şäherinde.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz, siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Duş, kran, hammam esbaplary, lýuboý, metal basseýn, ähli hammam enjamlary we aşhana kranlary.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

Ilkinji hyzmatdaşlykda kiçi sargytlary kabul edip bileris we nusga sargytlaryny tassyklandan soň önümçilik edip bileris.Nusga sargyt nusga çykdajylaryny we howa ýük çykdajylaryny öz içine alar.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Europeanewropa bazary üçin CE şahadatnamamyz bar.

Hilinden kanagatlanmasa näme etmeli?

Işimizi alyp barmak üçin hil ilkinji nobatda durýar.Önümiň hiline berk gözegçilik edýäris we kemçilik derejesini azaltmak üçin ISO 9001 we S6 ulgamyny berk yzarlaýarys.Haýsydyr bir kemçilikli önüm tapsaňyz, bize habar beriň we degişli suratlar / vedio salgysyny beriň, size öwezini dolarys we kemçilik faktoryny ýok etmegiň düýp sebäbini taparys.

Başga haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?

1. Wagtynda gowşurmak.
2. Vanna we aşhana önümleri üçin bir bitewi çözgüt, köp gurluşykçylara çykdajylaryny azaltmak we has uly girdeji gazanmak üçin önümleri bir konteýnerde jemlemäge kömek edýäris.
3. 24 sagat size hyzmat etmäge taýyn.