Gemun bürünç uzyn boýly basseýn kran

Gysga düşündiriş:

Önümiň jikme-jiklikleri Täzeçillikli kran.Suw tygşytlamak we çydamly bolmak bilen hammamda özboluşly stil goşýar.59 misden ýasalyp, çydamly we owadan ýokary hilli keramiki çemçe bar.Kran öndürmek üçin hil hökmany şert, ýöne jikme-jiklikleriň takyk işlenmegi kompaniýamyza uzak wagtlap ýaşamaga we bäsleşmäge mümkinçilik berýär.Dykylan kran kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen iň soňky kran.


 • Haryt modeli:HeMoon-2519-01A
 • Kartrij:Keramiki klapan ýadrosy
 • Material:62 # Bürünç
 • Duz sepmek synagy:144 sagat Bitarap duz sepmek synagy
 • Tutuş material:500,000 gezek synaglary açyň we ýapyň
 • Aerator:Neoperl Aerator
 • Hrom örtüginiň galyňlygy:Nikel> 8um
 • Bukja:1 toplum / guty
 • Standart:Watermark CE
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


  Gemun bürünç uzyn boýly basseýn kran

  Häzirki wagtda kranlaryň köp görnüşi bar.Amatly kran saýlamak hem bezemek üçin has möhüm zatjaý.Arassalaýarka kranlary öwürende adaty kranlar süýşýär.Dykylan aşhana kranlary çözýärsüýşmek meselesi, sebäbi kran korpusynda güýç meýdany we sürtülme artýan köp düwünler bar,örülen nagyş umumy krandan tapawutly düşnükli we owadan.

  _DE

  Aboveokardaky suratlar sergi zalyndan alyndy.Düwürtiklerimiziň gaty gowydygyny görüp bilersiňiz.Dykylan kran owadan zatlary alamatlandyrýan göwher ýalydyr.Göwheriň köp tarapy bar we her tarapy ýalpyldawuk.GemunUzyn basseýn kranŞeýle hem bu dizaýn düşünjesi bilen durmuşyňyza kaşaňlyk we gözellik goşmak täsir edýär.Siz ýa-da dostlaryňyz muny görseňizem, buýsanç we buýsançdyr.

  Esasy-05

  Üstünliklerimiz

  • “CCeramic” klapan ýadrosynyň ulanylmagy kranyň hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyrýar we işlemegiň durnuklylygyny üpjün edýär.
  • Qualityokary hilli bürünç integral guýma s, basseýn mikser kran gaty sowuk şertlerde-de ýarylmaz ýa-da gaçmaz, gowşak kislota we aşgar poslama garşy durar we ýokary suw basyşyna güýçli garşylyk görkezer.
  • Ary köpürjigini ulanyp, suw akymy has ýumşak, şol bir suw göwrümi has uzak wagtlap akyp biler, suwdan peýdalanmak has ýokary we suw tygşytlamak täsiri gazanylýar.
  • Gurmak aňsat, Diňe suw üpjünçiligine birikdiriň we bar bolan gyzgyn / sowuk deşikleri ulanyň.Adaty gurnama 1 sagatdan az wagtyň içinde edip bilersiňiz, hatda muny özüňiz ediň (DIY).
  • Dürli reňkler düzülip bilner, mugt nusga tölegi, çalt nusga ýasamak, çalt eltip bermek.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň